Resultats de visió de color

Hem realitzat un test de visió de color que s'anomena Frnasworth Munsell a la Web del profesor I hem obtingutuna puntuació que va de 0 a 85 segons el colors que hem ordent correctament, per exemple: una persona amb puntuació 58 ha encertat la posició de 58 colors i una persona amb 81 punts ha encertat 81 colors. Això vol dir que la persona que ha encertat 81 veu millor els colors. Hem obtingut 9 dades de noies i 5dades de nois que pots ver a continuació.

sexe edat puntuació
femení 16 67
femení 16 81
femení 15 70
femení 15 74
femení 15 77
femení 15 77
femení 15 67
femení 15 81
femení 17 81
masculí 15 58
masculí 15 76
masculí 15 73
masculí 15 71
masculí 15 62

Test t de student

  1. Primer hem anat a la pàgina web de quickcalcs t calculator i hem obtingut els següents resultats:
  2. La web anterior ens ha donat una p= 0,4245, i això significa que hi ha un 42% de probabilitats que els resultats siguin igual tant en nois com en noies, és a dir, veuen el color igual. Si la p és menor a 0,05 significa que hi ha un 5% de probabilitats que siguin igual i un 95% que siguin diferents. En aquest últim cas voldrà dir que els resultats de nois i noies seràn diferents i serà superior a les noies si la seva mitjana és superior. en llenguatge científic es diu que hi ha difèrecies estadísticament significatives
  3. El valor de t de student és 0,8093. M'interessa que la t sigui molt gran perquè quan més gran sigui més diferència hi haurà entre els dos grups. He de buscar una taula anomenda t de student que pots veure a continuació

  4. La taula de més amunt té els valors cr´ticis o límits a partir dels quals les dades de dos grups són diferents. Ens hem de fixar a la columna p=0,05 perquè és la columna més important que en diu que tenim un 95% de seguretat que les dades sigui diferents. També hem de fixar a la fila que correspon a N1+N2-2 que vol dir en el nostre cas de nois més número de noies menys 2,és a dir 9+5-2= 12. Per tant he de mirar a la columna p=0,05 i la fila 12 i allà he dona el número 1,782.
  5. Hem de coparar el número de la taula anterior 1,782 amb una fórmula matemàtica de la t de Student fet amb les nostres dades
  6. Unpaired t test results P value and statistical significance: The two-tailed P value equals 0.0882 By conventional criteria, this difference is considered to be not quite statistically significant. Confidence interval: The mean of noies minus nois equals 7.09 95% confidence interval of this difference: From -1.27 to 15.44 Intermediate values used in calculations: t = 1.8894 df = 10 standard error of difference = 3.750 Review your data: Group Mean SD SEM N noies 75.29 5.31 2.01 7 nois 68.20 7.76 3.47 5 Analyze, graph and present your scientific wortutorials!